หนังสึอเวียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เนี้อหาวันที่ดูรายละเอียดดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวง เรื่องการแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2560 27 ต.ค.60