การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564
โดยวิธีการสอนงาน

 1. แผน/ผลพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP :  ไฟล์ excel

 2. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
  - หนังสือแจ้งการพัฒนาบุคลากร

 3. ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร
 4. ภาพถ่ายการพัฒนาบุคลากร
 5. เนื้อหาการสอนงาน
 6. มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
  - ตัวอย่างแบบทดสอบ
  - แบบสรุปทดสอบก่อนและหลังการอบรม
  - แผนการพัฒนาโดยวิธีการสอนงาน (Coaching)
  - การประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม
  - สรุปประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 7. รายงานผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม
  - แบบสรุปผล HRD การพัฒนาบุคลากร