วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดเลย ดำเนินการตรวจประเมินต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ อำเภอเมืองเลย จำนวน 1 แห่ง คือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลย ตามเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่า สัตว์ พ.ศ.2564 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย นำโดยนายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลยให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงพัฒนากิจการการฆ่าสัตว์ ในพื้นทึ่ต่อไป