การประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2565

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบการอาชีพปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

ปศุสัตว์จังหวัดเลย ส่งมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเลย (ก.ช.ภ.จ.เลย)ครั้งที่ 2/2565

อ่านเพิ่มเติม...

ปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเลย (ก.ช.ภ.จ.เลย)

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และหัวหน้าส่วนฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ตรวจติดตามงานของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และตรวจติดตามนิเทศงานในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อขับเคลื่อนแบบบูรณาการโดยได้ประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำปี 2565 งานด้านส่งเสริมและ พัฒนาการปศุสัตว์,ด้านสุขภาพสัตว์, ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์,ด้านยุทธศาสตร์, ด้านส่งเสริมและพัมนาการปศุสัตว์,งานบริหาร กฎหมาย และงานอื่นๆ รวมถึงงานโครงการธนาคารโค-กระบือ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเลย ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ เข้ารับการติดตาม รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานแก่คณะเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง โดยมี ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


เนื้อหาอื่นๆ...