การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563
โดยวิธีการสอนงาน

 1. แผน/ผลพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP :  ไฟล์ excel
  - แผนการพัฒนาโดยวิธีการสอนงาน (Coaching)

 2. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
  - หนังสือแจ้งการพัฒนาบุคลาการ
  - รายงานประชุมเดือนพฤษภาคม 2563
 3. ภาพถ่ายการพัฒนาบุคลากร
 4. เนื้อหาการสอนงาน
 5. มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
  - การประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม (ตัวอย่างการประเมิน)
  - ประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
  - สรุปประเมินติดตาม
  - สรุปผลการสอน
 6. รายงานผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม
  - แบบสรุปผล HRD การพัฒนาบุคลากร