การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563
โดยวิธีการสอนงาน

 1. แผน/ผลพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP :  ไฟล์ excel
  - แผนการพัฒนาโดยวิธีการสอนงาน (Coaching)

 2. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
  - หนังสือเวียนแจ้งแผนพัฒนา
  - รายงานการประชุมเดือนมกราคม 2563 (หน้า 3)

 3. ภายถ่ายการพัฒนาบุคลากร
 4. เนื้อหาการสอนงาน
  - การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)
  - ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ ร.3 ร.4 ผ่านโปรแกรม (e-Movement)

 5. มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
  - การประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม (โดยวิธีการสอนงาน)
  - สรุปประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม
  - ประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
  - สรุปประเมินติดตาม
  - สรุปผลการสอน
 6. รายงานผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม
  - แบบสรุปผล HRD การพัฒนาบุคลากร