รายชื่อร้านขายอาหารสัตว์จังหวัดเลย รวม 222 ร้าน เครื่องหมาย ✓ หมายถึงได้ทำการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ปี 2562 แล้ว

ที่ชื่อร้านชื่อ-สกุล ผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นคำขอที่อยู่ประเภทการขาย
เลขที่หมู่ถนนตำบลอำเภอ

1. อำเภอเมืองเลย

1 เลยสัตวแพทย์ นายยอด คลาฤทธิ์ 59/6   มลิวรรณ กุดป่อง เมือง ปลีก
2 คลินิกเพื่อสัตว์เลี้ยงเมืองเลย นายยอด คลาฤทธิ์ 281/4   เจริญรัฐ กุดป่อง เมือง ปลีก
3 ร้านวัณย์ศิริ นายประกอบ ลาวัณย์ศิริ 3/7   ร่วมใจ กุดป่อง เมือง ปลีก
4 เกษตรรุ่งเจริญทรัพย์ นายวิสูจน์ สุระเสน 194/4 8   นาอ้อ เมือง ปลีก
5 หจก. ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ น.ส. คัทรียา ชัยตรัยภพ 69/56   มลิวรรณ กุดป่อง เมือง ปลีก
6 ร้าน ป.ปลาดี นางคำเปียง สิทธิศักดิ์ 12/18   ร่วมจิต กุดป่อง เมือง ปลีก
7 อิงภู อาหารสัตว์ นายวชิระ วางอภัย 13/5   เจริญรัฐ กุดป่อง เมือง ปลีก
8 พิงพันธ์สัตวแพทย์ นสพ.พิงพันธ์ เจริญสุระสถล 156   เจริญรัฐ กุดป่อง เมือง ปลีก
9 หจก. สินไทยรวมเกษตร สาขา เลย น.ส. พัชรินทร์ เหล่าสุริยะพงษ์ชัย 555 6 เมือง เมือง เมือง ปลีก-ส่ง
10 ร้านแพมปลาตู้ น.ส. กุลย์กัลยา เบญพงศ์ภรณ์ 17   เจริญรัฐ กุดป่อง เมือง ปลีก
11 บ. คู่บุญ ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์สาขา เจริญรัฐ นายณรงค์ศักดิ์ ปราชญาวิริยะ 57   เจริญรัฐ กุดป่อง เมือง ปลีก
12 บ. คู่บุญ ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขา สถลเชียงคาน นายณรงค์ศักดิ์ ปราชญาวิริยะ 88/7   สถลเชียงคาน กุดป่อง เมือง ปลีก
13 โรงพยาบาลสัตว์ชิน นายชินวัฒน์ เปี่ยมสกุล 80/15   เลย-ด่านซ้าย กุดป่อง เมือง ปลีก
14 น้ำพองฟาร์ม นางสกาวรัตน์ รุจาคม 54/60   เสริฐศรี กุดป่อง เมือง ปลีก
15 พิมระวีรักษาสัตว์ น.ส. มัชฌิมา พลเยี่ยม 87/8     กุดป่อง เมือง ปลีก
16 คลินิกฮักเลยรักษาสัตว์ น.ส. สาวิตรี ประสงค์พรเจริญ 186/70   เจริญรัฐ กุดป่อง เมือง ปลีก
17 บ. คู่บุญ ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขา เสริฐศรี นายณรงค์ศักดิ์ ปราชญาวิริยะ 44/7   เสริฐศรี กุดป่อง เมือง ปลีก
18 นาแขมอาหารสัตว์ นายณัฏฐวัฒน์ ปัญโญนันท์ 290 8   นาแขม เมือง ปลีก-ส่ง
19 สุวิมลฟาร์ม นางสุวิมล ธุระงาน 46 9   นาดินดำ เมือง ปลีก
20 เทสโก้ โลตัส สาขา เลย 2 น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 99 8   นาอาน เมือง ปลีก-ส่ง
21 ร้านรุ่งเรืองโภคภัณฑ์ นายบรรลุ เจนร่วมจิต 204   เจริญรัฐ กุดป่อง เมือง ปลีก
22 ภีรดาการเกษตร น.ส. พนิดา หงษ์ลัดดาพร 306/1 1   เมือง เมือง ปลีก
23 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสสาขา บ้านนาหนอง. เลย น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 92/57   เลย-ด่านซ้าย กุดป่อง เมือง ปลีก
24 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาวิสุทธิเทพ น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 15/9   วิสุทธิเทพ กุดป่อง เมือง ปลีก
25 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาตลาดเย็น เลย น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 233/6   เจริญรัฐ กุดป่อง เมือง ปลีก
26 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา กำเนิดเพชร. เลย น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 134 8   เมือง เมือง ปลีก
27 บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายทองพูล จอมรักษ์ 345/1-6   เลย-เชียงคาน กุดป่อง เมือง ปลีก-ส่ง
28 สุวรรณภัณฑ์ นางกนกนภา เหลืองสุวรรณ 8/45   ร่วมใจ กุดป่อง เมือง ปลีก-ส่ง
29 หจก. เกษตรพาณิชย์ นางพูนพงศ์ สุวรรณาภิรมย์ 69/37   มลิวรรณ กุดป่อง เมือง ปลีก
30 โรงพยาบาลสัตว์ นสพ.ชาญประเสริฐ พลซา นสพ.ชาญประเสริฐ พลซา 18/1   มลิวรรณ กุดป่อง เมือง ปลีก
31 หจก. พลาโต้ อินเตอร์แนชั่นแนล นายพงษ์สวัสดิ์ สรรคณี 208 5   น้ำหมาน เมือง ปลีก-ส่ง
32 หจก. สุขใจพานิช น.ส. จาริยา พุทธมาตย์ 234 2   นาอ้อ เมือง ปลีก
33 บมจ.ซีพี ออลล์ สาขา 13183 บ้านเพชร นายจักรภัทร รอเสนา 672 8   เมือง เมือง ปลีก
34 บ. สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) น.ส. ฉัตรคณา เฉียบแหลม 118 11   นาอาน เมือง ปลีก-ส่ง
35 บ. เอสเคพี (2017) จำกัด นายปรัชญา เหลืองวงศ์ไพศาล 35-39   พิพัฒนมงคล กุดป่อง เมือง ปลีก
36 หจก. ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ น.ส. คัทรียา ชัยตรัยภพ 11/4-6   สถลเชียงคาน กุดป่อง เมือง ปลีก
37 โรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย นายโชคศิริ ศิริขันธ์ 171   เลย-เชียงคาน กุดป่อง เมือง ปลีก
38 ร้านตาทะ นายทองแถม ชัชวาล 11 1   นาอ้อ เมือง ปลีก
39 สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด นายชำนาญ มหามณี 204 5   นาอาน เมือง ปลีก
40 แม่การเกษตร นายสุวัฒน์ แซ่ตั้ง 33   พิพัฒนมงคล กุดป่อง เมือง ปลีก
41 แม่การเกษตร นายสุวัฒน์ แซ่ตั้ง 8   เจริญรัฐ กุดป่อง เมือง ปลีก
42 เซเว่นอีเลพเว่น ปตท.เลย(1)7510 นายจักรภัทร รอเสนา 19-16   เลย-เชียงคาน กุดป่อง เมือง ปลีก
43 เซเว่นอีเลพเว่น สาขาราชภัฏเลย(2209) นายจักรภัทร รอเสนา 408-409 11   เมือง เมือง ปลีก
44 เซเว่นอีเลพเว่น สาขา กศน.เลย(3590) นายจักรภัทร รอเสนา 87   สถลเชียงคาน กุดป่อง เมือง ปลีก
45 เซเว่นอีเลพเว่น สาขา ตลาดเย็น(859) นายจักรภัทร รอเสนา 192/8   เจริญรัฐ กุดป่อง เมือง ปลีก
46 เซเว่นอีเลพเว่น สาขาตลาดราชภัฏเลย(9836) นายจักรภัทร รอเสนา 453 11   เมือง เมือง ปลีก
47 เซเว่นอีเลพเว่น สาขาชัยพฤกษ(10871) นายจักรภัทร รอเสนา       เมือง เมือง ปลีก
48 เซเว่นอีเลพเว่น ปตท.จิระเวคิน(เลย)(09404) นายจักรภัทร รอเสนา 999/1 11   นาอาน เมือง ปลีก
49 เซเว่นอีเลพเว่น ปตท.นาอาน เลย(4708) นายจักรภัทร รอเสนา 234 10   นาอาน เมือง ปลีก
50 เซเว่นอีเลพเว่น ปตท.นกแก้ว เลย(9199) นายจักรภัทร รอเสนา 15/8     กุดป่อง เมือง ปลีก
51 เซเว่นอีเลพเว่น สาขาถนนเจริญรัฐ(4708) นายจักรภัทร รอเสนา 651/15-17   เจริญรัฐ กุดป่อง เมือง ปลีก
52 เซเว่นอีเลพเว่น สาขาวงเวียนน้ำพุเลย(7675) นายจักรภัทร รอเสนา 1/26-27     กุดป่อง เมือง ปลีก
53 เซเว่นอีเลพเว่น โรงเรียนเมืองเลย(1663) นายจักรภัทร รอเสนา 25/15   มะลิวัลย์ กุดป่อง เมือง ปลีก

2. อำเภอนาด้วง

1 ร้าน อ. เกษตรภัณฑ์ นายสิทธิพงษ์ มูณละศรี 64 1   นาด้วง นาด้วง ปลีก
2 ทินเจริญ นางศรีสุดา ทองมาก 70 2   นาด้วง นาด้วง ปลีก
3 ร้านทรัพย์มงคล นางหทัยรัตน์ สุจิมงคล 156 3   นาด้วง นาด้วง ปลีก
4 เจริญทรัพย์ นายนพรุจ วิเศษโคตร 2 3   นาด้วง นาด้วง ปลีก
5 สินไทยนาด้วง นายภูมิพัฒน์ เจริญสวัสดิ์ 141 6   นาด้วง นาด้วง ปลีก
6 หจก. แม่โจ้การเกษตร 2017 นายอิศเรศ มะโนมูล 63/4 12   นาด้วง นาด้วง ปลีก
7 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา นาด้วง. เลย น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 60 12   นาด้วง นาด้วง ปลีก
8 เซเว่นอีเลฟเว่น นาด้วง(5746) น.ส.สุนันทา ม่วงคุ 249 1   นาด้วง นาด้วง ปลีก

3. อำเภอเชียงคาน

1 ร้านสำราญพานิชย์ น.ส.นริศรา วงศ์ลา 2/1 12   ธาตุ เชียงคาน ปลีก
2 หจก.บ้านธาตุคลังเกษตร(สาขา 1) น.ส. วิไลลักษณ์ นุ่นสวัสดิ์ 78 12   ธาตุ เชียงคาน ปลีก
3 ร้านเล่งเจริญ นางสันทนา เร่งสมบูรณ์ 99 1   เชียงคาน เชียงคาน ปลีก
4 ร้านไพบูลย์สัตวแพทย์ นายไพบูลย์ เร่งสมบูรณ์ 333 12   ธาตุ เชียงคาน ปลีก-ส่ง
5 ร้านรวมโชคการเกษตร นายชัยนรินทร์ หงษา 360 1   ธาตุ เชียงคาน ปลีก
6 ร้านสุวรรณอาหารสัตว์ นายสุวรรณ เนาวะรา 270/4 1   เชียงคาน เชียงคาน ปลีก
7 เจริญเกษตรภัณฑ์ นางเตือนจิต ทุมก่ำ 94/5 2   นาซ่าว เชียงคาน ปลีก
8 ร้านสุวรรณพงษ์ นายพยุงศักดิ์ เหลืองวงศ์ไพศาล 262/1 1   เชียงคาน เชียงคาน ปลีก
9 สุวรรณคีรี นายศักดิ์รินทร์ เหลืองวงศ์ไพศาล 120/39 2   เชียงคาน เชียงคาน ปลีก
10 ร้านประชามิตร นายชัยสิทธิ์ ฉะพรรณรักษี 263/2 1   เชียงคาน เชียงคาน ปลีก
11 ร้านสถิตย์ นายสถิตย์ หงษา 48/3 9   นาซ่าว เชียงคาน ปลีก
12 ร้านเชียงคานสัตว์เลี้ยง นางอภัสรา เพ็ชร์ทอง 66/2 1   เชียงคาน เชียงคาน ปลีก
13 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาเชียงคาน น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 339/1 -4 1   เชียงคาน เชียงคาน ปลีก
14 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา ตลาดบ้านธาตุ น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 350 12   ธาตุ เชียงคาน ปลีก
15 ดวงดี นางประยูร ด้วงดี 168 1   เชียงคาน เชียงคาน ปลีก
16 เซเว่นอีเลฟเว่น เชียงคาน(0854) น.ส.สุนันทา ม่วงคุ 283 1   เชียงคาน เชียงคาน ปลีก
17 เซเว่นอีเลฟเว่น ชุมชนเชียงคาน(5456) น.ส.สุนันทา ม่วงคุ - -   เชียงคาน เชียงคาน ปลีก
18 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.เชียงคาน(5331) น.ส.สุนันทา ม่วงคุ 13 6   เชียงคาน เชียงคาน ปลีก
19 เซเว่นอีเลฟเว่น สามแยกบ้านธาตุ(5631) น.ส.สุนันทา ม่วงคุ 249 12   ธาตุ เชียงคาน ปลีก
20 สฤษดิ์ การเกษตร นางฉวีวรรณ บุญตา 425   เลย-ปากชม ธาตุ เชียงคาน ปลีก

4. อำเภอปากชม

1 ป.พานิช นายเปรม คำพะวงศ์ 452/3 1   ปากชม ปากชม ปลีก
2 สัจจาพร นางจินดา คงละออ 286 1   ปากชม ปากชม ปลีก
3 ร้านเตียงวิเศษ น.ส. วุลัยยา หาดา 452/1 1   ปากชม ปากชม ปลีก
4 ร้านชื่นชัยพานิช นายเกียรติชัย สิงหา 355 1   ปากชม ปากชม ปลีก
5 ร้านสิทิราพาณิชย์ นายสีโคตร พิมพ์กา 130 1   ปากชม ปากชม ปลีก
6 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา เชียงกลม น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 408 1   ปากชม ปากชม ปลีก
7 ปากชมผ้าม่านการเกษตร นางวรัญญา วรศักดิ์ 246 3   ปากชม ปากชม ปลีก
8 เตือนใจวัสดุ นางเตือนใจ ชูบุญ 70 2   เชียงกลม ปากชม ปลีก
9 เซเว่นอีเลฟเว่น ปากชม(10035) น.ส.สุนันทา ม่วงคุ 403 1   ปากชม ปากชม ปลีก
10 เซเว่นอีเลฟเว่น เชียงกลม(11597) น.ส.สุนันทา ม่วงคุ 307 2   เชียงกลม ปากชม ปลีก
11 ยิ่งเจริญการเกษตร น.ส.ธัญรักษ์ แซ่หลี 100 2   เชียงกลม ปากชม ปลีก
12 หจก.รักษ์เกษตร เคมีภัณฑ์ นายศรัณย์ กิจพิทยาฤทธิ์ 351 1   เชียงกลม ปากชม ปลีก
13 แม่การเกษตร นายสุวัฒน์ แซ่ตั้ง 399 1   ปากชม ปากชม ปลีก

5. อำเภอด่านซ้าย

1 ร้านมิตรเกษตร นายพงศ์พนิช ขันมี 73/1 1   ด่านซ้าย ด่านซ้าย ปลีก
2 ร้านด่านซ้ายการเกษตร นายกิตติศักดิ์ ตาริยะ 197/1 1   ด่านซ้าย ด่านซ้าย ปลีก
3 ร้านเจริญเกษตร นายทองใบ สิงห์สถิตย์ 90 1   ด่านซ้าย ด่านซ้าย ปลีก
4 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา ด่านซ้าย น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 373 1   ด่านซ้าย ด่านซ้าย ปลีก
5 ฑ.อะไรก็หมู นายแท็ก เหมสุทธิ 222 1   ด่านซ้าย ด่านซ้าย ปลีก
6 บริษัท สร้างสรรค์การเกษตร นางเรณู สามกองงาม 344/1 3   ด่านซ้าย ด่านซ้าย ปลีก-ส่ง
7 คลินิกด่านซ้ายสัตวแพทย์ นายยอด คลาฤทธิ์ 313/4 3   ด่านซ้าย ด่านซ้าย ปลีก
8 ตลาดโลตัส สาขา ด่านซ้าย น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 541 3   ด่านซ้าย ด่านซ้าย ปลีก-ส่ง
9 ฅนด่านเคมีเกษตร น.ส. ยุวดี ชินวงศ์เวท 343 3   ด่านซ้าย ด่านซ้าย ปลีก-ส่ง
10 วินัย อาหารสัตว์ น.ส. วินิช ชมมี 22 14   ด่านซ้าย ด่านซ้าย ปลีก
11 โอ - อาร์ การเกษตร นายสงคราม คำแก้ว 457 1   โคกงาม ด่านซ้าย ปลีก
12 ร้านพูนสุข นางพูนสุข เนธิบุตร 56 1   โคกงาม ด่านซ้าย ปลีก
13 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาด่านซ้าย(3783) น.ส.สุนันทา ม่วงคุ 204 1   ด่านซ้าย ด่านซ้าย ปลีก
14 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.โคกงาม ด่านซ้าย(8915) น.ส.สุนันทา ม่วงคุ 159 6   โคกงาม ด่านซ้าย ปลีก
15 บ้านเดิ่นการเกษตร นางจันทร์เพ็ญ ศรีโยไว 74/1 3   ด่านซ้าย ด่านซ้าย ปลีก

6. อำเภอนาแห้ว

1 ร้านเกษตรพอเพียง นายปรีชา จันที 87 3   นาแห้ว นาแห้ว ปลีก
2 ร้านประสิทธิ์ นายประสิทธิ์ วงศ์คำจันทร์ 4 3   นาแห้ว นาแห้ว ปลีก
3 ร้านกันเอง นางอัจฉราวรรณ ศรีแก้วเลิส 49 3   นาแห้ว นาแห้ว ปลีก

7. อำเภอภูเรือ

1 ธิดารัตน์รุ่งเรือง น.ส. ธิดารัตน์ ทองปั้น 76/2 2   หนองบัว ภูเรือ ปลีก
2 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา ภูเรือ น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 529 7   หนองบัว ภูเรือ ปลีก
3 ร้านภูเรือมารวย นายศุภชัย ประภาศิริรักษ์ 334 7   หนองบัว ภูเรือ ปลีก
4 เจริญชัยการเกษตร นายธวัชชัย ศรีวัฒนา 33/3 7   หนองบัว ภูเรือ ปลีก
5 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.ภูเรือ(4295) น.ส.สุนันทา ม่วงคุ 490 7   หนองบัว ภูเรือ ปลีก
6 เซเว่นอีเลฟเว่น อำเภอภูเรือ(7872) น.ส.สุนันทา ม่วงคุ 516 7   หนองบัว ภูเรือ ปลีก
7 ศิวาพรอาหารสัตว์ นางศิวาพร บุญกล่ำ 163 7   หนองบัว ภูเรือ ปลีก

8. อำเภอท่าลี่

1 ร้านรัตนเทพพาณิชย์ นายณัฎฐพล วรรณสงคราม 182 2   ท่าลี่ ท่าลี่ ปลีก
2 จุฬาภัณฑ์ นายสิทธิศักดิ์ ทิพย์พามา 221/1 2   ท่าลี่ ท่าลี่ ปลีก
3 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา ท่าลี่ น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 260 2   ท่าลี่ ท่าลี่ ปลีก
4 ร้านแสงเคมีเกษตร นายแสงจันทร์ ไชยะปะ 14/4 2   ท่าลี่ ท่าลี่ ปลีก
5 รุ่งฤทัยพาณิชย์ น.ส. รุ่งฤทัย มหาดไทย 256 4   อาฮี ท่าลี่ ปลีก-ส่ง
6 ร้านวิลาวัลย์พาณิชย์ นายบุดดี ศรียาลัย 116 1   หนองผือ ท่าลี่ ปลีก
7 รุ่งรัศมี นายธารเทพ พรหมจักษ์ 1 1   หนองผือ ท่าลี่ ปลีก
8 ณัฐพงษ์ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต นายณัฐพงษ์ แข็งขัน 68 5   หนองผือ ท่าลี่ ปลีก-ส่ง
9 พิสัณห์การเกษตร นายพิสัณห์ ทิพย์เดช 89 10   หนองผือ ท่าลี่ ปลีก
10 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.ท่าลี่(13220) น.ส.สุนันทา ม่วงคุ 27/4 2   ท่าลี่ ท่าลี่ ปลีก
11 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาท่าลี่(8259) น.ส.สุนันทา ม่วงคุ 20/1 -   ท่าลี่ ท่าลี่ ปลีก
12 ซุปเปอร์บังการเกษตร น.ส.มาลีนา มังกะสัง 236 2   ท่าลี่ ท่าลี่ ปลีก

9. อำเภอวังสะพุง

1 สหเภสัช นายดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ 333 6   วังสะพุง วังสะพุง ปลีก
2 ร้านวังสะพุงสัตวแพทย์ นายชาญประเสริฐ พลซา 269 9   วังสะพุง วังสะพุง ปลีก
3 ร้านวรรณเคมีเกษตร นายสุวรรณ ตั้งจิตเจริญสิน 244/2 6   วังสะพุง วังสะพุง ปลีก
4 ร้านเกตุมงคล นายทศพล เกตุพงษ์ชัย 48 13   วังสะพุง วังสะพุง ปลีก
5 บาลานซ์อะโกร นายกิติพงศ์ นุชิต 531 8   วังสะพุง วังสะพุง ปลีก
6 ร้านเกษตรอุ่นใจ นางชุติมา ภาคธูป 113/1 2   ศรีสงคราม วังสะพุง ปลีก
7 ร้านวังทองฟาร์มาซี นายทวีศักดิ์ ช่อผกา 168/3 10   วังสะพุง วังสะพุง ปลีก
8 วังสะพุงเทคโนฟาร์ม นายสมพร จุนจันทนโพธิ์ 90 9   วังสะพุง วังสะพุง ปลีก
9 Bok Bok นางนุชนาถ พงษ์ภาสุระ 211 9   ศรีสงคราม วังสะพุง ปลีก
10 บัวสวรรค์การเกษตร น.ส. สุกัญญา อันทะระ 287 16   โคกขมิ้น วังสะพุง ปลีก
11 เกษตรแจ่มใส นางแจ่มสัย กำแก้ว 329 1   หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง ปลีก
12 เฮียอั้งคอนเฟิร์ม น.ส. ฒรรฒ์กรรณ์ เหลืองสุวรรณ 156 6   วังสะพุง วังสะพุง ปลีก-ส่ง
13 ร้านสวนขิง นางวิชชุดา มาดี 315 1   หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง ปลีก
14 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา ทรายขาว น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 172 17   ทรายขาว วังสะพุง ปลีก
15 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา สามแยกนาหลัก น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 174/5 10   วังสะพุง วังสะพุง ปลีก
16 ตลาดโลตัส สาขา วังสะพุง น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 260 4   วังสะพุง วังสะพุง ปลีก-ส่ง
17 ก. ก้าวเจริญอาหารสัตว์ นายเชิดชัย แซ่เตียว 86 2   ศรีสงคราม วังสะพุง ปลีก
18 คลังเกษตรวังสะพุง น.ส. นันทนา ล่ามแก้ว 448 11   วังสะพุง วังสะพุง ปลีก
19 ทำดีการเกษตร นายสมจิตร แซ่เอียะ 588 11   วังสะพุง วังสะพุง ปลีก
20 ถนอมทรัพย์การเกษตร 2 นายถนอม ล่ามแก้ว 281 4   หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง ปลีก
21 บริษัทพันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด น.ส.จินตนา บูรณะบัญญัติ 107 13   โคกขมิ้น วังสะพุง ปลีก-ส่ง
22 แสนดีการเกษตร น.ส.นันทนา เพลงเสนาะ 88     เขาหลวง วังสะพุง ปลีก
23 เซเว่นอีเลพเว่น ปตท.วังสะพุง (8022) นายจักรภัทร รอเสนา 566/1 11   ศรีสงคราม วังสะพุง ปลีก
24 เซเว่นอีเลพเว่น ปตท.วังสะพุง-ภูหลวง นายจักรภัทร รอเสนา 319/1 14   วังสะพุง วังสะพุง ปลีก
25 เซเว่นอีเลพเว่น ปตท.วังสะพุง(6072) นายจักรภัทร รอเสนา 99/4 6   วังสะพุง วังสะพุง ปลีก
26 เซเว่นอีเลพเว่น ปตท.รุ่งเรืองวังสะพุง(6190) นายจักรภัทร รอเสนา 99/4 6   ศรีสงคราม วังสะพุง ปลีก
27 เซเว่นอีเลพเว่น สาขาภูมิวิถี(9558) นายจักรภัทร รอเสนา 517/3   ภูมิวิถี วังสะพุง วังสะพุง ปลีก
28 เซเว่นอีเลพเว่น สาขาตลาดวังสะพุง(7018) นายจักรภัทร รอเสนา 52/16-17   ภูมิวิถี วังสะพุง วังสะพุง ปลีก

10. อำเภอภูกระดึง

1 ร้านชฎาพรการเกษตร นางชฎาพร ศิริสวัสดิ์ 77 13   ผานกเค้า ภูกระดึง ปลีก
2 ร้านเจริญพานิชย์ นายเจริญ เพียภูเขียว 31 3   ภูกระดึง ภูกระดึง ปลีก
3 ร้านทวีสินจักรยาน นายเรืองศักดิ์ สีสาผา 21 3   ภูกระดึง ภูกระดึง ปลีก
4 ร้านกอบกิจเจริญเกษตรภัณฑ์ นายพงศธร ศรีสะอาด 12 3   ภูกระดึง ภูกระดึง ปลีก
5 ร้านอนันต์การเกษตร นายอนันต์ พิศวิมล 13/1 3   ภูกระดึง ภูกระดึง ปลีก
6 เพื่อนเกษตรกร นายปรีชา ศรีจันทะวงศ์ 83/1 4   ภูกระดึง ภูกระดึง ปลีก
7 ทูลย์เกษตรภัณฑ์ น.ส.กมลชนก นวลสวาท 379 3   ภูกระดึง ภูกระดึง ปลีก
8 ร้านเพิ่มพูลฟาร์ม นายชิดชนก เพิ่มพูล 8/5 11   ภูกระดึง ภูกระดึง ปลีก
9 ภูกระดึงเพ็ทช็อป นายวัชรพงษ์ เพชรทองบุญ 97 13   ผานกเค้า ภูกระดึง ปลีก
10 ภูเจริญอาหารสัตว์ นายโกสม พิกุล 133 15   ศรีฐาน ภูกระดึง ปลีก
11 หนองอีเลิงเกษตรภัณฑ์พานิชย์ นางวันเพ็ญ กองราแซ 164 10   ศรีฐาน ภูกระดึง ปลีก
12 เซเว่นอีเลพเว่น ปตท.โคกงาม ผานกเค้า นายจักรภัทร รอเสนา 333/3 1   ผานกเค้า ภูกระดึง ปลีก
13 เซเว่นอีเลพเว่น สาขาตลาดภูกระดึง(8788) นายจักรภัทร รอเสนา 24 3   ภูกระดึง ภูกระดึง ปลีก

11. อำเภอภูหลวง

1 บ.เพื่อนเกษตร นางสุดา อิสรานุเจริญกุล 222 11   ภูหอ ภูหลวง ปลีก
2 หจก.จริงใจการเกษตร นางเอื้อมพร เข็มทอง 76 11   ภูหอ ภูหลวง ปลีก
3 ร้านภูหลวงฟาร์มาซี นายอธิวัฒน์ แสนหาญ 90 13   ภูหอ ภูหลวง ปลีก
4 คุณทิพอาหารสัตว์ น.ส.รุ่งทิพย์ วัฒนพรไพโรจน์ 124 11   ภูหอ ภูหลวง ปลีก-ส่ง
5 เซเว่นอีเลพเว่น สาขาภูหลวง (10167) นายจักรภัทร รอเสนา 108 11   ภูหอ ภูหลวง ปลีก

12. อำเภอผาขาว

1 น้องน้ำมินิมาร์ท นายพิรุณศักดิ์ คงวิเศษ 200 2   ผาขาว ผาขาว ปลีก
2 ต้นอ้อยการเกษตร นายวีรชน ชมภูราช 280 11   ท่าช้างคล้อง ผาขาว ปลีก
3 โฟสต์ แอน โฟร์ นายประวัติ บุญลือ 13 1   ท่าช้างคล้อง ผาขาว ปลีก
4 แม่แป นางทองลิต มนทอง 78 9   ท่าช้างคล้อง ผาขาว ปลีก
5 อุลิตพานิช นางสิริวงษ์ กัลป์ตินันท์ 161 3   ท่าช้างคล้อง ผาขาว ปลีก
6 ท. ทวี นายทวีชาติ ชาวนาฮี 130 3   ท่าช้างคล้อง ผาขาว ปลีก
7 ภักดีพาณิชย์ นางดวงใจ ภักดีอำนาจ 7 3   ท่าช้างคล้อง ผาขาว ปลีก
8 เบ็ญจวรรณพาณิชย์ นางเบ็ญจวรรณ พระสุนี 184 3   ท่าช้างคล้อง ผาขาว ปลีก
9 ร้านโคตรเจริญ นายสุระพล เพียโคตร 185 5   โนนปอแดง ผาขาว ปลีก
10 ศักดาอาหารสัตว์ นายศักดา บุบผามะตะนัง 359/3 8   โนนปอแดง ผาขาว ปลีก
11 ร้านน้องมายด์ นางไกรสร ศรีเจริญไพบูลย์ 241 5   ท่าช้างคล้อง ผาขาว ปลีก
12 ร้านแม่หวาน นางหวาน สาลาด 262 9   ท่าช้างคล้อง ผาขาว ปลีก
13 เอส เค มาร์ท น.ส. ศิริกาญจน์ พุทธาวันดี 16 1   ท่าช้างคล้อง ผาขาว ปลีก
14 ตันหยงมินิมาร์ท นายกฤษฎา ลีแวง 62 1   โนนปอแดง ผาขาว ปลีก
15 ร้านธารทองการเกษตร นายชัยพันธุ์ อู่สุวรรณ์ 152 12   ผาขาว ผาขาว ปลีก
16 ร้านเอ้การเกษตร นายพิทยา พรมไตร 1 6   โนนป่าซาง ผาขาว ปลีก
17 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาผาขาว น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 366 8   โนนปอแดง ผาขาว ปลีก
18 ร้านเกษตรโชคดี น.ส. ณัฐรดี คนรู้ 251 8   โนนปอแดง ผาขาว ปลีก
19 จริงใจการเกษตร นางโสภา คำผา 16 12   ผาขาว ผาขาว ปลีก
20 ร้านอาหารสุกรเจ็ท น.ส. สุมาลี บุบผามะตะนัง 59/1 1   โนนปอแดง ผาขาว ปลีก
21 ธิดาอาหารสัตว์ นายปัญญา ศรีหงษา 272 8   โนนปอแดง ผาขาว ปลีก
22 แคทข้าวสวย น.ส.อภิรักษ์ นารี 64 4   โนนปอแดง ผาขาว ปลีก-ส่ง
23 รวมเกษตรผาขาว นายสมควร ผ่องแผ้ว 336 8   โนนปอแดง ผาขาว ปลีก
24 ดุลอาหารสัตว์ นายดุล สุทธิแพทย์ 33/4 13   โนนปอแดง ผาขาว ปลีก

13. อำเภอเอราวัณ

1 อ. ทวีโชคการเกษตร นางกัลยรักษ์ อัครเลิศศักดิ์ 139 1   ผาสามยอด เอราวัณ ปลีก
2 โคกอีโต้นอาหารสัตว์ นายชัดชัย เรืองเขตรพิศ 171 1   ผาสามยอด เอราวัณ ปลีก
3 ร้านภูเงินพาณิชย์ นายธีรทัศน์ ฉันทเฉลิมพงศ์ 13 3   ผาอินทร์แปลง เอราวัณ ปลีก
4 ร้านยืนยงพานิชย์ น.ส.จารุวรรณ ชุ่มมาลี 1/5 7   ผาอินทร์แปลง เอราวัณ ปลีก
5 ร้าน อ.การเกษตร นายสุรพล ฉันทศรัทธาการ 510 7   ผาอินทร์แปลง เอราวัณ ปลีก
6 จงเจริญ นางดอกไม้ เพชรพนมพันธุ์ 15 13   ผาอินทร์แปลง เอราวัณ ปลีก
7 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาเอราวัณ(6238) น.ส.สุนันทา ม่วงคุ 2/3 13   ผาอินทร์แปลง เอราวัณ ปลีก
8 พยุหะฟาร์ม อาหารสัตว์ จ่าเอกรชานนท์ พยุหะ 254 1   ผาสามยอด เอราวัณ ปลีก-ส่ง
9 น้องเบียร์ผาสามยอด นายบุญส่ง พรมนอก 79 4   ผาสามยอด เอราวัณ ปลีก-ส่ง
10 แม่การเกษตร นายสุวัฒน์ แซ่ตั้ง 335 3   ผาอินทร์แปลง เอราวัณ ปลีก

14. อำเภอหนองหิน

1 ร้านสากลการเกษตร นายสากล คุณทะวงษ์ 186 1   หนองหิน หนองหิน ปลีก
2 ร้าน ต.รุ่งเรืองอาหารสัตว์ นายสุพจน์ นาร่อง 62 2   หนองหิน หนองหิน ปลีก
3 หยกพานิช นายสุรศักดิ์ หวังวัชรกุล 124 4   หนองหิน หนองหิน ปลีก
4 ร้าน มะหมา 4 ขา น.ส.ปนัดดา ศรีกุลวงศ์ 128 5   หนองหิน หนองหิน ปลีก
5 แม่บ๊อบ อาหารสัตว์ นางพิพร คำมงคุณ 83 5   หนองหิน หนองหิน ปลีก
6 ร้านหงษ์ฟ้า นายปัญญา กิจอุดมสุข 21 5   หนองหิน หนองหิน ปลีก
7 ร้านหนองหินเคมีภัณฑ์ นายพัสกร จันทร์เทศ 117 5   หนองหิน หนองหิน ปลีก
8 เซเว่นอีเลพเว่น สาขาหนองหิน(8730) นายจักรภัทร รอเสนา 133 4   หนองหิน หนองหิน ปลีก
9 เซเว่นอีเลพเว่น ปตท.หนองหิน(13263) นายจักรภัทร รอเสนา 80/1 2   หนองหิน หนองหิน ปลีก

จำนวนร้านขายอาหารสัตว์ในจังหวัดเลย แยกระดับอำเภอ ปี 2561

ที่อำเภอจำนวนร้านค้า
ปลีกปลีก-ส่งรวม
1 เมือง 43 10 53
2 นาด้วง 8   8
3 เชียงคาน 19 1 20
4 ปากชม 13   13
5 ด่านซ้าย 11 4 15
6 นาแห้ว 3   3
7 ภูเรือ 7   7
8 ท่าลี่ 9 3 12
9 วังสะพุง 24 4 28
10 ภูกระดึง 13   13
11 ภูหลวง 4 1 5
12 ผาขาว 23 1 24
13 เอราวัณ 8 2 10
14 หนองหิน 9   9
รวมจำนวนร้านค้า 196 26 222
เปอร์เซ็นต์ร้านค้า 88 12 100