สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) จ.เลย

ลำดับชื่อสถานที่จำหน่ายชื่อเจ้าของสถานที่จำหน่ายที่อยู่วันที่ออกใบรับรอง
เลขที่หมู่ที่ถนนตำบลอำเภอจังหวัด
1 บริษัท บิ๊กซี สาขาเชียงคาน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 9 6 - เชียงคาน เชียงคาน เลย 05-07-2560
2 ร้านสมบัติหมูสด นายสมบัติ พลซา 6/2 12 - ธาตุ เชียงคาน เลย 01-08-2560
3 ร้านลักษณ์โคกงาม นางสาววนาลัย วงษา 113 1 - โคกงาม ด่านซ้าย เลย 01-09-2560
4 ร้านกัลยาหมูสด น.ส.กัลยา ทรงวาจา 15 5 - โพนสูง ด่านซ้าย เลย 01-08-2560
5 ร้านเอธยาฟาร์มหมูสด นายอัครชัย ทาสีแสง 241 1 - ผาขาว ผาขาว เลย 01-08-2560
6 ร้านยุพินหมูสด นางยุพิน รักษาอยู่ 309 1 - ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 01-08-2560
7 ร้านดวงรัตน์หมูสด นางดวงรัตน์ แถวอุทุม 79/1 2 - ร่องจิก ภูเรือ เลย 01-09-2560
8 ร้านหมูณัฐ สะดวกชื้อ (สาขาเลย) บริษัท หมูณัฐ จำกัด 170/1-3 2 - กุดป่อง เมือง เลย 24-03-2560
9 ร้านเบทาโกร ช็อป(สาขาเลย) บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหรรม จำกัด 49/1 9 เลย-เชียงคาน กุดป่อง เมือง เลย 05-07-2560
10 ร้านชีพี เฟรชมาร์ท(สาขาเลย-ร่วมใจ) บริษัท ซีพีเอฟ เทีดดิ้ง จำกัด 12 - ร่วมใจ กุดป่อง เมือง เลย 05-07-2560
11 บริษัท บิ๊กซี สาขาเลย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 14 9 เลย-เชียงคาน กุดป่อง เมือง เลย 05-07-2560
12 ร้านสมนึกหมูสด นายสมนึก ศรีมาจันทร์ 381 1 - น้ำหมาน เมือง เลย 01-08-2560
13 ร้าน อ.เจริญทรัพย์ นายสมคิด สุวรรณชัย 79 2 - น้ำหมาน เมือง เลย 01-09-2560
14 ร้านต้นอ้อพานิชย์ นางสาวอัจฉรา เกสรบัว 5/1 6 - เขาหลวง วังสะพุง เลย 01-09-2560
15 ร้านก้องหมูสด นางสาวนันทพร ดวงกระสินธุ์ 52/7 5 - วังสะพุง วังสะพุง เลย 01-09-2560
16 ร้านชีพี เฟรชมาร์ท(สาขาวังสะพุง) บริษัท ซีพีเอฟ เทีดดิ้ง จำกัด 518 9 ศรีสงคราม ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 05-07-2560
17 บริษัท บิ๊กซี สาขาวังสะพุง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 79 2 ศรีสงคราม ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 05-07-2560
18 ร้านติ่งหมูสด นายสมัคร ป้านภูมิ 47/1 7 - หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 01-09-2560
19 ร้าน 108 โคกอีโต้น นางสาววาสนา หงส์สิงห์ทอง 127 1 - ผาสามยอด เอราวัณ เลย 01-09-2560