โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) จังหวัดเลย
ลำดับที่ชนิดสัตว์ชื่อผู้ประกอบการที่ตั้งวันที่ออกใบอนุญาตวันที่หมดอายุ
1 สุกร โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลย เทศบาลเมืองเลย ซ.๔ ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย 18/4/2565        17/4/2570           
2 สุกร โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเชียงคาน เทศบาลตำบลเชียงคาน หมู่ 2 ซ. ๒๑ ถ.ศรีเชียงคาน อ. เชียงคาน 18/4/2565 17/4/2570  
3 สุกร - โค กระบือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลปากชม เทศบาลตำบลปากชม หมู่ 3 ซอยศรีภูธร ต.ปากชม อ.ปากชม 18/4/2565 17/4/2570 
4 สุกร โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลภูเรือ เทศบาลตำบลภูเรือ ซ.สวรรค์บ้านนา ๓ หมู่ที่ ๗ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ 18/4/2565 17/4/2570
5 สุกร โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลด่านซ้าย เทศบาลตำบลด่านซ้าย ถ.แก้วอาสา หมู่ที่ ๑ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย 18/4/2565 17/4/2570
6 สุกร - โค กระบือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลภูกระดึง เทศบาลตำบลภูกระดึง หมู่ที่ ๘ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง 18/4/2565 17/4/2570
7 โค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์เบลี     18/4/2565 17/4/2570
8 สุกร - โค กระบือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนาด้วง เทศบาลตำบลนาด้วง ๕๙ หมู่ที่ ๖ ต.นาด้วง อ. นาด้วง 18/4/2565 17/4/2570
9 โค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์สรินยา     18/4/2565 17/4/2570
10 โค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์เจ๊เจี๊ยบ นางวันดี วิริยะศิริ ๒๑ หมู่ที่ ๑๑ ต. นาอาน อ. เมืองเลย 18/4/2565 17/4/2570
11 โค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์น้าแดงเนื้อสด     24/8/2561 23/8/2566