สถานพยาบาลสัตว์เอกชน จ.เลย 14 แห่ง

ลำดับชื่อสถานประกอบการชื่อผู้ตั้งสถานประกอบการที่อยู่
เลขที่ถนนหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1 เชียงคานรักษาสัตว์ นสพ.คณายศ กริอุณะ 64 ศรีเชียงคาน 1 เชียงคาน เชียงคาน เลย
2 คลินิกบ้านหมอโบรักษาสัตว์ สพญ.จินตนาการ จงใจลาน 501/3   6 เชียงคาน เชียงคาน เลย
3 คลินิกเพื่อสัตว์เลี้ยงเมืองเลย นสพ.ยอด คลาฤทธิ์ 281/4 เจริญรัฐ   กุดป่อง เมือง เลย
4 พิงพันธ์สัตวแพทย์ นสพ.พิงพันธ์ เจริญสุระสถล 156 เจริญรัฐ   กุดป่อง เมือง เลย
5 เลยสัตวแพทย์ นสพ.ยอด คลาฤทธิ์ 59/6 มลิวรรณ   กุดป่อง เมือง เลย
6 พิมระวีรักษาสัตว์ สพญ.มัชฌิมา พลเยี่ยม 87/9 มลิวรรณ   กุดป่อง เมือง เลย
7 วิรศักดิ์สัตวแพทย์ สพญ.เมตรตรัย เครือปัญญา 46/4 ร่วมจิตร   กุดป่อง เมือง เลย
8 โรงพยาบาลสัตว์เมืองเลย นสพ.โชคศิริ ศิริขันธ์ 171/2 เลย-เชียงคาน   กุดป่อง เมือง เลย
9 โรงพยาบาลสัตว์ชิน นสพ.ชินวิวัฒน์ เปี่ยมสกุล 80/15 เลย-ด่านซ้าย   กุดป่อง เมือง เลย
10 คลินิกรักษาสัตว์เมืองเลย นสพ.จิระศักดิ์ พรมนิล 34/7 วิสุทธิเทพ   กุดป่อง เมือง เลย
11 โรงพยาบาลสัตว์ นสพ.ชาญประเสริฐ พลซา 18/1     กุดป่อง เมือง เลย
12 คลินิกฮักเลยรักษาสัตว์ สพญ.สาวิตรี ประสงค์พรเจริญ 186/70     กุดป่อง เมือง เลย
13 ด็อกเตอร์ยิม คลินิกรักษาสัตว์ นสพ.ปวริศ ธนกุลชูวงศ์ 291 เลย-เชียงคาน 8 เมือง เมือง เลย
14 คลินิกบ้านรักษ์สัตว์ นสพ.ปิยวัฒน์ พลเวียงธรรม 237 ภูมิวิถี   วังสะพุง วังสะพุง เลย