จำนวนฟาร์มมาตรฐานจังหวัดเลย
ลำดับชนิดฟาร์มจำนวนฟาร์มมาตรฐานจำนวนหน่วยนับ
จำนวนฟาร์มทั้งหมด = 148 ฟาร์ม
1 สุกร 78 36,321 ตัว
2 ไก่เนื้อ 7 58,000 ตัว
3 ไก่ไข่ 33 214,980 ตัว
4 โคเนื้อ 8 1,033 ตัว
5 โคนม 19 750 ตัว
6 ผึ้ง 3 650 รัง

 

สรุปจำนวนฟาร์มมาตรฐานระดับอำเภอ
ลำดับอำเภอจำนวนหน่วยนับ
1 ด่านซ้าย 1 ฟาร์ม
2 ท่าลี่ 11 ฟาร์ม
3 นาด้วง 4 ฟาร์ม
4 ปากชม 1 ฟาร์ม
5 ผาขาว 2 ฟาร์ม
6 ภูกระดึง 7 ฟาร์ม
7 ภูหลวง 18 ฟาร์ม
8 วังสะพุง 16 ฟาร์ม
9 หนองหิน 15 ฟาร์ม
10 เชียงคาน 41 ฟาร์ม
11 เอราวัณ 16 ฟาร์ม
12 เมือง 16 ฟาร์ม

 

แสดงจำนวนฟาร์มมาตรฐานแยกตามชนิดสัตว์ระดับอำเภอ
ลำดับอำเภอจังหวัดชนิดฟาร์มจำนวนฟาร์มจำนวนหน่วยนับ
1 วังสะพุง เลย ผึ้ง 1 200 รัง
2 เอราวัณ เลย ผึ้ง 2 450 รัง
3 เมืองเลย เลย โคเนื้อ 1 14 ตัว
4 เชียงคาน เลย โคเนื้อ 1 64 ตัว
5 ปากชม เลย โคเนื้อ 1 48 ตัว
6 วังสะพุง เลย โคเนื้อ 3 525 ตัว
7 ภูกระดึง เลย โคเนื้อ 1 370 ตัว
8 เอราวัณ เลย โคเนื้อ 1 12 ตัว
9 เมืองเลย เลย ไก่เนื้อ 1 9000 ตัว
10 วังสะพุง เลย ไก่เนื้อ 4 31000 ตัว
11 ภูหลวง เลย ไก่เนื้อ 1 9000 ตัว
12 เอราวัณ เลย ไก่เนื้อ 1 9000 ตัว
13 เชียงคาน เลย ไก่ไข่ 10 51360 ตัว
14 ด่านซ้าย เลย ไก่ไข่ 1 500 ตัว
15 ท่าลี่ เลย ไก่ไข่ 1 3200 ตัว
16 วังสะพุง เลย ไก่ไข่ 2 50800 ตัว
17 ภูหลวง เลย ไก่ไข่ 10 52160 ตัว
18 เอราวัณ เลย ไก่ไข่ 1 10000 ตัว
19 หนองหิน เลย ไก่ไข่ 8 46960 ตัว
20 เมืองเลย เลย โคนม 4 170 ตัว
21 นาด้วง เลย โคนม 4 114 ตัว
22 วังสะพุง เลย โคนม 2 70 ตัว
23 เอราวัณ เลย โคนม 9 396 ตัว
24 เมืองเลย เลย สุกร 10 5520 ตัว
25 เชียงคาน เลย สุกร 30 15128 ตัว
26 ท่าลี่ เลย สุกร 10 4242 ตัว
27 วังสะพุง เลย สุกร 4 1378 ตัว
28 ภูกระดึง เลย สุกร 6 2850 ตัว
29 ภูหลวง เลย สุกร 7 1960 ตัว
30 ผาขาว เลย สุกร 2 1100 ตัว
31 เอราวัณ เลย สุกร 2 1100 ตัว
32 หนองหิน เลย สุกร 7 3043 ตัว

 

รายชื่อฟาร์มมาตรฐานจังหวัดเลย
ลำดับชนิดฟาร์มชื่อฟาร์มเลขทะเบียนที่อยู่ฟาร์มชื่อเจ้าของฟาร์มจำนวนหน่วยนับ
เลขที่ตำบลอำเภอ
1 โคเนื้อ ทนายฟาร์ม กษ 02 22 06400 42030074 000 92 นาซ่าว เชียงคาน นายแดนชัย ดีแก้ว 64  ตัว
2 ไก่ไข่ เพ็ญนภาฟาร์ม กษ 02 22 06902 42030023 000 308 นาซ่าว เชียงคาน นางเพ็ญนภา อาจสาลี 5,120  ตัว
3 ไก่ไข่ ลิขิตฟาร์ม กษ 02 22 06902 42030020 000 331 นาซ่าว เชียงคาน นางลิขิต วงโสภา 5,120  ตัว
4 ไก่ไข่ คำสิงห์ฟาร์ม กษ 02 22 06902 42030025 000 55/1 นาซ่าว เชียงคาน นายคำสิงห์ แก่นภูเขียว 5,120  ตัว
5 ไก่ไข่ สังเวียนฟาร์ม กษ 02 22 06902 42030021 000 36 นาซ่าว เชียงคาน นายสังเวียน พิมพามา 5,120  ตัว
6 ไก่ไข่ กานฟาร์ม กษ 02 22 06902 42030028 000 78/2 นาซ่าว เชียงคาน นายกาน ตาทุม 5,280  ตัว
7 ไก่ไข่ ประยูฟาร์ม กษ 02 22 06902 42030026 000 248 นาซ่าว เชียงคาน นางประยู ศรพรม 5,120  ตัว
8 ไก่ไข่ ทิพวรรณฟาร์ม กษ 02 22 06902 42030022 000 35 นาซ่าว เชียงคาน นางทิพวรรณ มะละคำ 5,120  ตัว
9 ไก่ไข่ ทองสวยฟาร์ม กษ 02 22 06902 42030019 000 37 นาซ่าว เชียงคาน นายทองสวย น้อยอั้ง 5,120  ตัว
10 ไก่ไข่ หนักฟาร์ม กษ 02 22 06902 42030029 000 78/2 นาซ่าว เชียงคาน นายหนัก ทำมาใหม่ 5,120  ตัว
11 ไก่ไข่ แป้งฟาร์ม กษ 02 22 06902 42030027 000 139/6 นาซ่าว เชียงคาน นายแป้ง อินอ่ำ 5,120  ตัว
12 สุกร วันชัยฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030011 000 74 นาซ่าว เชียงคาน นายวันชัย บุตรเพลิง 400  ตัว
13 สุกร สันติฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030024 000 178 นาซ่าว เชียงคาน นายสันติ นันทะผา 450  ตัว
14 สุกร ดวงใจฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030021 000 11 ปากตม เชียงคาน นางดวงใจ ปัญญามี 500  ตัว
15 สุกร สิทธิศักดิ์ฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030008 000 43 นาซ่าว เชียงคาน นายสิทธิศักดิ์ มีแพง 450  ตัว
16 สุกร วีระฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030027 000 226 เชียงคาน เชียงคาน นายวีระ ปัญญาดา 550  ตัว
17 สุกร ประมวลฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030053 000 253 จอมศรี เชียงคาน นายประมวล มีมูล 550  ตัว
18 สุกร เพ็ญศรีฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030004 000 178 นาซ่าว เชียงคาน นางเพ็ญศรี นันทะผา 500  ตัว
19 สุกร เกรียงศักดิ์ฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030018 000 86 ปากตม เชียงคาน นายเกรียงศักดิ์ จันทะสี 550  ตัว
20 สุกร เตียงฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030012 000 154 นาซ่าว เชียงคาน นายเตียง สอนพรม 400  ตัว
21 สุกร อวดฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030022 000 139 จอมศรี เชียงคาน นายอวด มีมูล 500  ตัว
22 สุกร ประสาศฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030009 000 207 นาซ่าว เชียงคาน นายประสาศ ดีแก้ว 900  ตัว
23 สุกร ใหม่ฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030015 000 5 นาซ่าว เชียงคาน นายใหม่ สอนพรม 400  ตัว
24 สุกร นรินทร์ธรฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030028 000   เชียงคาน เชียงคาน นางนรินทร์ธร บาโจ 550  ตัว
25 สุกร เตี๋ยวฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030084 000 103 จอมศรี เชียงคาน นายเตี๋ยว กามน 550  ตัว
26 สุกร สุริยาฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030019 000 56 ปากตม เชียงคาน นายสุริยา ศรีทอง 550  ตัว
27 สุกร ส่วงฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030005 000 154 นาซ่าว เชียงคาน นางส่วง ป้องคำ 500  ตัว
28 สุกร สำรวยฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030013 000 55 นาซ่าว เชียงคาน นายสำรวย บุปผาดา 350  ตัว
29 สุกร จิระวรรณฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030025 000 187 ธาตุ เชียงคาน นางสาวจีระวรรณ สอนพรม 600  ตัว
30 สุกร สุวรรณฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030054 000 27 นาซ่าว เชียงคาน นายสุวรรณ ดีแก้ว 550  ตัว
31 สุกร คชพงษ์ฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030023 000 276 ธาตุ เชียงคาน นายคชพงษ์ วงษ์ลา 560  ตัว
32 สุกร จิตราฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030010 000 43 นาซ่าว เชียงคาน นางจิตตรา มีแพง 400  ตัว
33 สุกร ประจักรฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030016 000 89 นาซ่าว เชียงคาน นายประจักร อุทุมจันทร์ 600  ตัว
34 สุกร สุวิทย์ฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030020 000 86 ปากตม เชียงคาน นายสุวิทย์ ตางาม 550  ตัว
35 สุกร อดิเรกฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030007 000 223 นาซ่าว เชียงคาน นายอดิเรก โคตรปราบ 466  ตัว
36 สุกร ปรีชาฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030055 000 132 เขาแก้ว เชียงคาน นายปรีชา มีมูล 500  ตัว
37 สุกร มั่นฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030014 000 43 นาซ่าว เชียงคาน นางมั่น มารศรี 550  ตัว
38 สุกร ยุพาพรฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030026 000 265 จอมศรี เชียงคาน นางยุพาพร แสนราช 510  ตัว
39 สุกร จงเจริญฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030082 000 299 เชียงคาน เชียงคาน นายอรรถกาญจน์ ผลเจริญ 192  ตัว
40 สุกร ชมพูฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030062 000 40913 จอมศรี เชียงคาน นายชมพู ธรรมดา 550  ตัว
41 สุกร เกชาฟาร์ม กษ 02 22 06403 42030017 000 39 นาซ่าว เชียงคาน นายเกชา บุษผาจันดี 450  ตัว
42 ไก่ไข่ ศูนย์พระราชดำริ กษ 02 22 06902 42050055 000   ด่านซ้าย ด่านซ้าย นายเรืองวิทย์ ผาจิระวัฒนะชาติ 500  ตัว
43 ไก่ไข่ ประเสริฐฟาร์ม กษ 02 22 06902 42080049 000 50 โคกใหญ่ ท่าลี่ นายประเสริฐ จันเพาะ 3,200  ตัว
44 สุกร พงษ์อุดมฟาร์ม กษ 02 22 06403 42080045 000 241 อาฮี ท่าลี่ นายพงษ์อุดม ธรรมสรณกุล 303  ตัว
45 สุกร จันทร์ฟาร์ม กษ 02 22 06403 42080046 000 211 อาฮี ท่าลี่ นายจันทร์ สกุลตั้ง 344  ตัว
46 สุกร J&Tฟาร์ม กษ 02 22 06403 42010072 000   อาฮี ท่าลี่ นางสาวสายสมร บรรเทาญาติ 1,002  ตัว
47 สุกร สุพัตราฟาร์ม กษ 02 22 06403 42080049 000 130 หนองผือ ท่าลี่ นางสุพัตรา ถิ่นวงษ์แพง 428  ตัว
48 สุกร ธนาวุฒิฟาร์ม กษ 02 22 06403 42080042 000 269//2 อาฮี ท่าลี่ นายธนาวุฒิ สุวรรณอาสา 447  ตัว
49 สุกร เรียงวันฟาร์ม กษ 02 22 06403 42080043 000 183 อาฮี ท่าลี่ นางเรียงวัน ธานีวรรณ 427  ตัว
50 สุกร มีฟาร์ม กษ 02 22 06403 42080029 000 28 ท่าลี่ ท่าลี่ นางมี จันอ้วน 399  ตัว
51 สุกร จินดาฟาร์ม กษ 02 22 06403 42080047 000 87 หนองผือ ท่าลี่ นางจินดา หาญปา 378  ตัว
52 สุกร ตีก-ตองฟาร์ม กษ 02 22 06403 42080083 000 88 อาฮี ท่าลี่ นางแสงเดือน ไชยงาม 197  ตัว
53 สุกร บุษบารักษ์ฟาร์ม กษ 02 22 06403 42080041 000 226 อาฮี ท่าลี่ นางบุษบารักษ์ สกุลตั้ง 317  ตัว
54 โคนม ปัณณวัฒน์ กษ 02 22 06402 42020040 000 190 ท่าสวรรค์ นาด้วง นายพิษณุพงษ์ ดีตะนะ 31  ตัว
55 โคนม บัวศรีฟาร์ม กษ 02 22 06402 42020030 000 123 ท่าสวรรค์ นาด้วง นายบัวศรี ทองปั้น 20  ตัว
56 โคนม สุรินทร์ฟาร์ม กษ 02 22 06402 42020029 000 86 ท่าสวรรค์ นาด้วง นายสุรินทร์ แก้วแสนทิพย์ 38  ตัว
57 โคนม ประมวลผล กษ 02 22 06402 42020041 000 10 ท่าสวรรค์ นาด้วง นายประมวลผล สุวรรณโคตร 25  ตัว
58 โคเนื้อ เจ็กหลีฟาร์ม กษ 02 22 06400 42040026 000 395 ปากชม ปากชม นายเอี่ยมดี จียาศักดิ์ 48  ตัว
59 สุกร มณีฟาร์ม กษ 02 22 06403 42120089 000 54 ผาขาว ผาขาว นางมณี พลเยี่ยม 500  ตัว
60 สุกร อนิรุทธิ์ฟาร์ม กษ 02 22 06403 42120094 000 152 โนนป่าซาง ผาขาว นายอิทธิพล หล้าแก้ว 600  ตัว
61 โคเนื้อ จันทราชมชารีฟาร์ม กษ 02 22 06400 42100001 000 137 ห้วยส้ม ภูกระดึง นางจันทรา ชมชารี 370  ตัว
62 สุกร สุปรีชา กษ 02 22 06403 42110092 000 219 ผานกเค้า ภูกระดึง นายสุปีชา จุลลา 500  ตัว
63 สุกร คำพันธ์ฟาร์ม กษ 02 22 06403 42100031 000 163 ห้วยส้ม ภูกระดึง นายคำพันธุ์ หลุ่งเป้า 400  ตัว
64 สุกร รันดรฟาร์ม กษ 02 22 06403 42100032 000 32 ห้วยส้ม ภูกระดึง นางรันดร หลุ่งเป้า 500  ตัว
65 สุกร ยุพาวดีฟาร์ม กษ 02 22 06403 42100085 000 80 ผานกเค้า ภูกระดึง นางยุพาวดี จุลลา 550  ตัว
66 สุกร บัวทองฟาร์ม กษ 02 22 06403 42100033 000 119 ห้วยส้ม ภูกระดึง นายบัวทอง แก้วโยธา 400  ตัว
67 สุกร บุญถมฟาร์ม กษ 02 22 06403 42100030 000 118 ห้วยส้ม ภูกระดึง นายบุญถม หลุ่งเป้า 500  ตัว
68 ไก่เนื้อ ทองดีฟาร์ม กษ 02 22 06901 42110022 000 146 ภูหอ ภูหลวง นายทองดี แก้วผาบ 9,000  ตัว
69 ไก่ไข่ นิศากรฟาร์ม กษ 02 22 06902 42110009 000 112 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง นางนิศากร หมอยา 5,280  ตัว
70 ไก่ไข่ มานิจฟาร์ม กษ 02 22 06902 42110013 000 138 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง นายมานิจ พงษ์สระพัง 5,120  ตัว
71 ไก่ไข่ ก้อนแก้วฟาร์ม กษ 02 22 06902 42110037 000 163 หนองคัน ภูหลวง นางก้อนแก้ว คำนูญ 5,120  ตัว
72 ไก่ไข่ สุเทพฟาร์ม กษ 02 22 06902 42110010 000 111 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง นายสุเทพ รัตนมงคล 5,280  ตัว
73 ไก่ไข่ คนึงฟาร์ม กษ 02 22 06902 42110015 000 41 หนองคัน ภูหลวง นายคณึง ครุฑนันท์ 5,280  ตัว
74 ไก่ไข่ ไพรวรรณฟาร์ม กษ 02 22 06902 42110007 000 120 หนองคัน ภูหลวง นายไพรวรรณ บานเย็น 5,280  ตัว
75 ไก่ไข่ สนองฟาร์ม กษ 02 22 06902 42110040 000 24 หนองคัน ภูหลวง นายสนอง ศรีหนารถ 5,280  ตัว
76 ไก่ไข่ ละเอียดฟาร์ม กษ 02 22 06902 42110011 000 117 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง นายละเอียด คณะแพง 5,120  ตัว
77 ไก่ไข่ สิทธิพงษ์ฟาร์ม กษ 02 22 06902 42110008 000 110 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง นายสิทธิพงษ์ หมอยา 5,280  ตัว
78 ไก่ไข่ บุญถมฟาร์ม กษ 02 22 06902 42110012 000 108 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง นายบุญถม ขอนยาง 5,120  ตัว
79 สุกร พิเสกฐาฟาร์ม กษ 02 22 06403 42110069 000 8 หนองคัน ภูหลวง นายพิเสกฐา ธรรมกุล 250  ตัว
80 สุกร สถิตฟาร์ม กษ 02 22 06403 42110066 000 38 ภูหอ ภูหลวง นายสถิต พันสอน 250  ตัว
81 สุกร บุญเยี่ยมฟาร์ม กษ 02 22 06403 42110063 000 12 หนองคัน ภูหลวง นางบุญเยี่ยม ลานนท์ 460  ตัว
82 สุกร วิชาญฟาร์ม กษ 02 22 06403 42110067 000 9 ภูหอ ภูหลวง นายวิชาญ พิมพ์จันทร์ 250  ตัว
83 สุกร กันยาฟาร์ม กษ 02 22 06403 42110064 000 48 หนองคัน ภูหลวง นายกันยา มีหิริ 250  ตัว
84 สุกร จำนงฟาร์ฒ กษ 02 22 06403 42110068 000 196 ภูหอ ภูหลวง นายจำนง พันสอน 250  ตัว
85 สุกร พิเชฐฟาร์ม กษ 02 22 06403 42110065 000 14 ภูหอ ภูหลวง นายพิเชฐ พิมพ์จันทร์ 250  ตัว
86 โคเนื้อ ลัยฟาร์ม กษ 02 22 06400 42010078 000 137 นาอาน เมืองเลย นายลัย ดีระนันท์ 14  ตัว
87 ไก่เนื้อ ศานิตฟาร์ม กษ 02 22 06901 42010015 000 116 นาอาน เมืองเลย นายศานิต สิริหล้า 9,000  ตัว
88 โคนม มารวยฟาร์ม กษ 02 22 06402 42010039 000 137 นาดินดำ เมืองเลย นายมารวย อุ่นแก้ว 35  ตัว
89 โคนม สุภาพฟาร์ม กษ 02 22 06402 42010033 000 106 นาดินดำ เมืองเลย นายภาพ สีหะ 45  ตัว
90 โคนม ลำดวนดงฟาร์ม กษ 02 22 06402 42010013 000 48 น้ำสวย เมืองเลย นายจัด นนทะศรี 40  ตัว
91 โคนม สมรฟาร์ม กษ 02 22 06402 42010020 000 275 นาดินดำ เมืองเลย นายหวาน แปงต่อม 50  ตัว
92 สุกร อุดมฟาร์ม กษ 02 22 06403 42010059 000 27 นาโป่ง เมืองเลย นางอุดม ศรีราม 42  ตัว
93 สุกร วุฒิพงษ์ฟาร์ม กษ 02 22 06403 42010081 000 368 นาแขม เมืองเลย นายวุฒิพงษ์ พรมภักดี 150  ตัว
94 สุกร ยงยุทธฟาร์ม กษ 02 22 06403 42010071 000 199 น้ำสวย เมืองเลย นายยงยุทธ ศรพรหม 1,926  ตัว
95 สุกร พรพิมลฟาร์ม กษ 02 22 06403 42010057 000 97 นาแขม เมืองเลย นางพริพมล บุญหนัก 600  ตัว
96 สุกร ตุ้มทองฟาร์ม กษ 02 22 06403 42010074 000 43 นาแขม เมืองเลย นางสาวจิรฏัฐ์ นาหิรัญ 200  ตัว
97 สุกร ทรีซัน กษ 02 22 06403 42010093 000 342 นาแขม เมืองเลย นางวัฒนา ลีปา 1,300  ตัว
98 สุกร บังอรฟาร์ม กษ 02 22 06403 42010060 000 26 นาโป่ง เมืองเลย นางบังอร ศรีวิรัตน์ 102  ตัว
99 สุกร คำผางฟาร์ม กษ 02 22 06403 42010002 000 168 นาโป่ง เมืองเลย นางคำผาง ศุภาวงศ์ 550  ตัว
100 สุกร หนูอาจฟาร์ม กษ 02 22 06403 42010058 000 5 นาโป่ง เมืองเลย นางหนูอาจ ฮดลือชา 500  ตัว
101 สุกร อรรถพลฟาร์ม กษ 02 22 06403 42010080 000 368 นาแขม เมืองเลย นายอรรถพล พรมภักดี 150  ตัว
102 ผึ้ง พิลาแดงฟาร์มผึ้ง กษ 02 22 08200 42090003 000 221 วังสะพุง วังสะพุง นายภาคภูมิ พิลาแดง 200  รัง
103 โคเนื้อ สถานีวิจัยและทดสอบพันสัตว์ กษ 02 22 06400 42090019 000 303 ศรีสงคราม วังสะพุง ราชการสถานีวิจัยและทดสอบพันสัตว์เลย 243  ตัว
104 โคเนื้อ สมานฟาร์ม กษ 02 22 06400 42090050 000 238 ศรีสงคราม วังสะพุง นายสมาน สีกะกุน ตัว
105 โคเนื้อ จิตรรัตน์ฟาร์ม กษ 02 22 06400 42090011 000 30 วังสะพุง วังสะพุง นายธนเทพ ทิมสุวรรณ 275  ตัว
106 ไก่เนื้อ บุญรัตน์ฟาร์ม กษ 02 22 06901 42090024 000 217 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง นายบุญรัตน์ เสาแพง 8,500  ตัว
107 ไก่เนื้อ สุริยนต์ฟาร์ม กษ 02 22 06901 42090020 000 133 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง นายสุริยนต์ ศรีสะอาด 8,500  ตัว
108 ไก่เนื้อ ทวีศักดิ์ฟาร์ม กษ 02 22 06901 42090016 000 40 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง นายทวีศักดิ์ แย้มยิ้ม 9,000  ตัว
109 ไก่เนื้อ ประจันทร์ฟาร์ม กษ 02 22 06901 42090027 000 209 ทรายขาว วังสะพุง นายประจันทร์ ปัดสาพันธ์ 5,000  ตัว
110 ไก่ไข่ ชูชาติฟาร์ม กษ 02 22 06902 42090054 000 84 ศรีสงคราม วังสะพุง นายชูเกียรติ ตั้งชีวินศิริกุล 50,000  ตัว
111 ไก่ไข่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย กษ 02 22 06902 42090042 000 302 ศรีสงคราม วังสะพุง ราชการสถานีวิจัยและทดสอบพันสัตว์เลย 800  ตัว
112 โคนม เพ็งวงษา กษ 02 22 06402 42090028 000 60 วังสะพุง วังสะพุง นายวัน เพ็งวงษา 30  ตัว
113 โคนม ครดงเจริญฟาร์ม กษ 02 22 06402 42090027 000 29 วังสะพุง วังสะพุง นางประครอง บุญหนัก 40  ตัว
114 สุกร จีรพัชรฟาร์ม กษ 02 22 06403 42090034 000   ปากปวน วังสะพุง นางจีรพัชร จิตรสุนทร 550  ตัว
115 สุกร วศินฟาร์ม กษ 02 22 06403 42090051 000 417 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง นายวศิน ดอกจันทร์ 230  ตัว
116 สุกร สุริยะเทพฟาร์ม กษ 02 22 06403 42090052 000 151 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง นายสุริยะเทพ สิมสี 303  ตัว
117 สุกร สมพงษ์ฟาร์ม กษ 02 22 06403 42090073 000 83 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง นายสมพงษ์ นุราช 295  ตัว
118 ไก่ไข่ ดวงใจฟาร์ม กษ 02 22 06902 42140005 000 51/1 ปวนผุ หนองหิน นางดวงใจ แทนชารี 5,280  ตัว
119 ไก่ไข่ บรรทัดฟาร์ม กษ 02 22 06902 42140034 000 158 ปวนผุ หนองหิน นายบรรทัด สุปันโน 5,280  ตัว
120 ไก่ไข่ สุวิทย์ฟาร์ม กษ 02 22 06902 42140004 000 24 ปวนผุ หนองหิน นายสุวิทย์ พรมดี 5,280  ตัว
121 ไก่ไข่ หนักฟาร์ม กษ 02 22 06902 42140001 000 64 ปวนผุ หนองหิน นายหนัก พรมดี 5,280  ตัว
122 ไก่ไข่ ภิฑูรย์ฟาร์ม กษ 02 22 06902 42140002 000 41 ปวนผุ หนองหิน นายภิฑูรย์ เกษทองมา 5,280  ตัว
123 ไก่ไข่ สกุลเดชฟาร์ม กษ 02 22 06902 42140006 000 81 ปวนผุ หนองหิน นายสกุลเดช กิจเรณู 5,280  ตัว
124 ไก่ไข่ สมชาติฟาร์ม กษ 02 22 06902 42010047 000 36 หนองหิน หนองหิน นายสมชาติ ตั้งชีวินศิริกุล 10,000  ตัว
125 ไก่ไข่ วิมลฟาร์ม กษ 02 22 06902 42140003 000 85 ปวนผุ หนองหิน นายวิมล วาลา 5,280  ตัว
126 สุกร ถันฟาร์ม กษ 02 22 06403 42140037 000 349 ปวนผุ หนองหิน นายถัน พรมดี 400  ตัว
127 สุกร อรรถการฟาร์ม กษ 02 22 06403 42180056 000 81 หนองหิน หนองหิน นายอรรถกาน บุญพรพิมลกิจ 1,100  ตัว
128 สุกร แก้วตาฟาร์ม กษ 02 22 06403 42140040 000 103 ปวนผุ หนองหิน นางแก้วตา บงแก้ว 143  ตัว
129 สุกร มิตรชายฟาร์ม กษ 02 22 06403 42140038 000 31 ปวนผุ หนองหิน นายมิตชาย คำมา 300  ตัว
130 สุกร หนูไกฟาร์ม กษ 02 22 06403 42140035 000 24 ปวนผุ หนองหิน นายหนูไก คำมา 250  ตัว
131 สุกร วันชัยฟาร์ม กษ 02 22 06403 42140039 000 269 ปวนผุ หนองหิน นายวันชัย คำมา 400  ตัว
132 สุกร ตระกูลไทยฟาร์ม กษ 02 22 06403 42140036 000 108 ปวนผุ หนองหิน นายตระกูลไทย อ่อนศรี 450  ตัว
133 ผึ้ง ซ่อนกลิ่นฟาร์ม กษ 02 22 08200 42130001 000 37 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ นายสมภาร แฝงฤทธิ์ 200  รัง
134 ผึ้ง วาทิศฟาร์ม กษ 02 22 08200 42130002 000 720 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ นายประวิทย์ ทรงทันตรักษ์ 250  รัง
135 โคเนื้อ สวมทองฟาร์ม กษ 02 22 06400 42130039 000 34 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ นายสวมทอง คุณนา 12  ตัว
136 ไก่เนื้อ อนงค์ฟาร์ม กษ 02 22 06901 42130025 000 33 เอราวัณ เอราวัณ นางอนงค์ เหนือศรี 9,000  ตัว
137 ไก่ไข่ เอราวัณฟาร์ม กษ 02 22 06902 42130041 000 333 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ นายวิทวัส ชัยประเสริฐ 10,000  ตัว
138 โคนม บัวลองฟาร์ม กษ 02 22 06402 42130010 000 241 เอราวัณ เอราวัณ นายบัวลอง ประจิมนอก 42  ตัว
139 โคนม เสน่ห์ฟาร์ม กษ 02 22 06402 42130005 000 25 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ นายเสน่ห์ ธรรมกุล 39  ตัว
140 โคนม สายฝนฟาร์ม กษ 02 22 06402 42130008 000 26 เอราวัณ เอราวัณ นางสายฝน ศรีภู 41  ตัว
141 โคนม จุทาทิพย์ฟาร์ม กษ 02 22 06402 42130001 000 130 เอราวัณ เอราวัณ นายคำกอง พลซา 44  ตัว
142 โคนม คำภีร์ฟาร์ม กษ 02 22 06402 42130037 000 251 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ นายคำภีร์ ศรีบุดดา 51  ตัว
143 โคนม ฉัตรชัยฟาร์ม กษ 02 22 06402 42130009 000 281 เอราวัณ เอราวัณ นางอุไร กองแก้ว 41  ตัว
144 โคนม วินัยฟาร์ม กษ 02 22 06402 42130038 000 152 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ นายวินัย ชาภูธร 30  ตัว
145 โคนม จักรพงศ์ฟาร์ม กษ 02 22 06402 42130003 000 92 เอราวัณ เอราวัณ นางสายเพชร ทบภักดิ์ 65  ตัว
146 โคนม คุณนาฟาร์ม กษ 02 22 06402 42130022 000 35 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ นายสวมทอง คุณนา 43  ตัว
147 สุกร ทิพวรรณฟาร์ม กษ 02 22 06403 42130078 000 89 เอราวัณ เอราวัณ นางสาวทิพวรรณ นาทองบ่อ 550  ตัว
148 สุกร ธีรวุฒิฟาร์ม กษ 02 22 06403 42130086 000 321 เอราวัณ เอราวัณ อื่นๆว่าที่ร้อยตรี ธีรวุฒิ เขตมนตรี 550  ตัว