วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมจัดทำแผนการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการกำหนดแผนและแนวทางการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ของจังหวัดเลย เพื่อพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์รายใหม่โดยภาคเอกสาร (โค-กระบือ) อำเภอด่านซ้าย และอำเภอวังสะพุง และพิจารณาแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย กรณีลักลอบฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดเลย ร่วมประชุม อาทิ ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย,โยธาธฺการและผังเมืองจังหวัดเลย, อุตสาหกรรมจังหวัดเลย, ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และปศุสัตว์อำเภอภูเรือ, ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย,ปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง, ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน,ปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย,ปศุสัตว์อำเภอปากชม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย