วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.27 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ดำเนินการสำรวจการส่งนมตามโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ของโรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลการสำรวจปรากฏว่า โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง ยังไม่พบการส่งมอบนมให้กับโรงเรียน เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดซื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง


วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาด้วง สำรวจและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง และโรงเรียนบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย


วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูกระดึง สำรวจการส่งนมตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยส้มและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 10 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผลการสำรวจปรากฏว่าเด็กนักเรียนทั้ง2 แห่ง ได้ดื่มนม ในวันเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันแรก


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากชม ดำเนินการสำรวจการส่งนมตามโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ของโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม เทศบาลปากชม โรงเรียนบ้านปากเนียม ต.ห้วยพิชัย โรงเรียนบ้านสงาว ต.ห้วยพิชัย โรงเรียนบ้านน้าค้อ ตำบลปากชม โรงเรียนชุมชนเชียงกลม ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม ผลการสำรวจปรากฏว่า โรงเรียนทั้ง 6 แห่ง พบว่าการส่งมอบนมให้กับโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านปากเนียมและโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลมได้รับแล้ว คงเหลืออีก 4 แห่ง ยังไม่มีการจัดส่งนม เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดซื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง