วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายบุญโชค บรรณสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง ร่วมส่งมอบโคเพศเมีย จำนวน 27 ตัว ของโครงการธนาคารโค-การ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และมอบสัญญายืมโค ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่บ้านบึงสวรรค์ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จำนวน 27 ราย ในการนี้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ วัตถุประสงค์การให้ยืมโค/สัญญายืมโค การดูแลสุขภาพโค แก่เกษตรกร โดยมีนายจีรพงษ์ ทันวงษา นายกอบต.หนองหญ้าปล้อง กล่าวรายงาน และมีนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานในพิธีมอบโคดังกล่าวฯ

สำหรับเกษตรกรที่ได้รับมอบโค ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ นั้น ถือว่าได้รับสิ่งอันเป็นมงคลแก่ชีวิตและครบอครัว จึงควรแก่ความภาคภูมิใจที่ได้รับ และหากผู้รับโค ได้เลีี้ยงหรือดูแล โคเป็นอย่างดี มีความขยันขันแข็ง ประพฤติดี ประพฤติชอบ ก็จะมึความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ