24 กรกฎาคม 2562 จังหวัดเลย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย, ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ขอนแก่น จัดโครงการฝึกการซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional exercise) จังหวัดเลย มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีเป้าหมายบุคลากรในอำเภอๆ ละ 12 คน และจังหวัด 15 คน รวมทั้งสิ้น 183 คน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน