จากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและการเป็นครัวโลก กรมปศุสัตว์จึงร่วมมือกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พัฒนาโรงเชือดและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานฮาลาล และทำการออกเครื่องหมายการรับรองฮาลาล เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แสดงถึงความปลอดภัยด้านอาหารชนิดเนื้อสัตว์ และถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ที่นอกจากผู้บริโภคจะมั่นใจในเครื่องหมาย Q และเครื่องหมายปศุสัตว์ OK แล้ว ก็ยังสามารถมองหาเครื่องหมาย HALAL เป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้านความปลอดภัยได้เช่นกัน

ผลจากความร่วมมือกันดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีความเข้าใจในหลักและขั้นตอนการรับรองฮาลาล จึงได้จัดทำโครงการอบรมผู้ประกอบการโรงเชือดสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลขึ้น โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมในการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญและทราบขั้นตอนการรับรองมาตรฐานฮาลาล จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับการอบรมได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น