วันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคานดำเนินการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงแพะและไก่พื้นเมือง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปี 2564 ดังนี้ - เวลา 10.00 น. กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว ปรากฎไก่พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ตายจำนวน 8 ตัว มีลูกไก่เกิด 38 ตัว และมีการจัดการไข่ขณะรอตู้ฟักไข่ โดยเก็บไข่ขายแฝงละ 80 บาท - เวลา 11.30 น. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม ปรากฎได้บริหารแพะแม่พันธุ์ ที่ได้จัดซื้อตามโครงการฯ ให้สมาชิกยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ส่วนพ่อพันธุ์เลี้ยงไว้ที่คอกกลาง ขณะนี้แพะทุกตัวมีสุขภาพสมบูรณ์ และเริ่มมีลูกเกิดแล้ว ในโอกาสนี้ได้มอบโอ่งจำนวน 4 ใบให้แก่สมาชิกลุ่มเพื่อ จัดทำโอ่งอบไก่ สำหรับนำผลผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม มาทำเป็นเมนูไก่อบโอ่ง ขายบริเวณสกายวอล์ก เป็นการตลาด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง