วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจสินเชื่อชุมชนสร้างไทย ธ.ก.ส.จังหวัดเลยในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อ ดำเนินการภายใต้ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ตามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธ.ก.ส.(โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 บาท/ปี) โดยร่วมกับ ธ.ก.ส.จังหวัดเลย ซึ่งนำโดยนายศรีนารถ ชาธรรมมา ผช.ผอ.ธ.ก.ส.จังหวัดเลย และคณะทำงาน โดยได้พิจารณาแผน ธุรกิจสินเชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่าลี่ 2 กลุ่ม, อ.เอราวัณ 6 กลุ่ม, อ.เมืองเลย 2 กลุ่ม และ อ.หนองหิน 1 กลุ่ม รวมในครั้งนี้ จำนวน 11 กลุ่ม เกษตรกร 107 ราย วงเงินสินเชื่อ 25,170,000 บาท ณ ห้องประชุมรวงข้าว สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดเลย ชั้น 3 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองโครงการฯ และอนุมัติแผนธุรกิจสินเชื่อ ธ.ก.ส.ทั้ง 11 กลุ่ม