หน่วยผสมเทียมสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

  1. หน่วยผสมเทียม โค กระบือ ที่ตั้ง 159 ม.13 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
  2. หน่วยผสมเทียม โค กระบือ ที่ตั้ง ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
  3. หน่วยผสมเทียม โค กระบือ ที่ตั้ง 114 ม.5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
  4. หน่วยผสมเทียม โค กระบือ ที่ตั้ง ม.7 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
  5. หน่วยผสมเทียม โค กระบือ ที่ตั้ง ม.2 ที่ว่าการอำเภอหนองหิน ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
  6. หน่วยผสมเทียม โค กระบือ ที่ตั้ง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ถ.จรัสศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
  7. หน่วยผสมเทียม โค กระบือ ที่ตั้ง ม.9 บ้านศรีภูหลวง ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย
  8. หน่วยผสมเทียม โค กระบือ ที่ตั้ง 393 ม.1 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
  9. หน่วยผสมเทียม โค กระบือ ที่ตั้ง บ้านโป่งวังพัฒนา ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย