วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.20 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ร่วมตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจง การดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ตำบลกกสะทอน ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน ณ บ้านกกจาน หมู่ที่ 7 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย