วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์,กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี เป็น "วันอนุรักษ์ควายไทย" ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคาร โค-กระบือ เป็นครั้งแรก และเป็นการสร้าง ความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงความไทย นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย จึงได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และคุณค่าของควายไทย โดยปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้มอบคล้องมาลัยเป็นศรีขวัญ แก่กระบือ รวมถึงกล่าวถึงคุณประโยชน์ของกระบือไทย การสร้ายรายได้โดยการเลี้ยงกระบือ รวมถึงการบริหารจัดการ การจัดการเลี้ยงดู และนายบุญโชค บรรณสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปศุสัตว์ ให้คำแนะนำการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ จำนวน 20 ราย ณ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ประเภท : กระบือนายวีระชัย คุณาพันธ์ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย