วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ออกติดตามงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบการอาชีพปศุสัตว์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านจอมศรี จำนวน 8 ราย เพื่อสร้างการรับรู้ เรื่องการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้กลุ่มเกษตรกรจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ควบคุมผลผลิตสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร ตอลดจนรับฟังปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ณ บ้านนาสี อ.เชียงคาน จ.เลย