วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ การปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเลย (ก.ช.ภ.จ.เลย) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย โคป่วยตายด้วยโรคลัมปี สกิน อำเภอปากชม มติที่ประชุมเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ จำนวนเกษตรกร 8 ราย สัตว์ตาย 10 ตัวเงิน 310,000 บาท โดยนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพรหมเลิศ ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย