วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชน” (Feed Center) โครงการพัฒนาธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ชุมชนแบบครบวงจร จังหวัดเลย ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย กล่าวรายงาน โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้รับอนุมัติ“ให้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจ ผลิตอาหารสัตว์ชุมชนแบบครบวงจร จังหวัดเลย” ในวงเงิน ๘,๐๙๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกรทำธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ชุมชนจำหน่าย ๒) เชื่อมโยงเครือข่าย การผลิตและการตลาดในระบบการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (ระหว่างผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์, ผู้ผลิตอาหารสัตว์ และผู้เลี้ยงสัตว์) และ ๓) พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในระบบการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน บัดนี้ได้ดำเนินการติดตั้ง เครื่องจักรกลการเกษตร สำหรับผลิตอาหารสัตว์ ตามโครงการ ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มเกษตรกรจะเป็นผู้ยืมใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ของทางราชการ มีสัญญายืมปีต่อปี และกลุ่มเกษตรกร ได้เช่าสถานที่ดำเนินการซึ่งเป็นศูนย์รับซื้อปัจจัยการผลิตและการตลาด ของการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ดำเนินการ และเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นในจังหวัดเลย ได้เล็งเห็นความจำเป็น และความสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพทางเลือกใหม่ ที่มีโอกาส ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดเลย และเพื่อที่จะให้โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จต่อไปได้อย่างยั่งยืน จึงได้ กำหนดจัดงานเปิด “ศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (Feed Center) จังหวัดเลย” โดยผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 200 ราย ณ ศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (ศูนย์ กยท. เลย) บ.ผากลางดง ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย