วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น.ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายบุญโชค บรรณสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากชม จัดฝึกอบรมครู-นักเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า ตชด.นานกปีด และตชด.ฮิลมาร์เบิล จำนวน 36 คน เพื่อให้ความรู้ด้านการปศุสัตว์ ณ ตชด.ห้วยเป้า หมู่ 5 ตำบลปากชม อำเภอปากชม ​จังหวัดเลย​