การถอดบทเรียนโครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ราย ดังนี้

  • Smart Farmer ต้นแบบ นางสาวนุจรี บุตรี สาขาปศุสัตว์ click...
  • Smart Farmer ต้นแบบ นางบุผา ปัตตะโพธิ สาขาปศุสัตว์ เกษตรกรต้นแบบแพะอำเภอนาด้วง, ตัวแทนครูบัญชีสหกรณ์, กรรมการกลุ่มผลิตเกษตรกรอินทรีย์ อ.นาด้วง จ.เลย click...
  • Smart Farmer ต้นแบบ นายธนนรินทร์ กุลสิน สาขาปศุสัตว์ click...
  • Young Smart Farmer ผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ นายโจ พุทธมาตย์ สาขาปศุสัตว์ การเลี้ยงกระบือไทย click...