วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 11.45 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ร่วมกับนายอภินันท์ จินพละ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ส่งมอบคลังเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) จำนวน 250 ฟ่อน ตามโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล วัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งคลังเบียงสัตว์ประจำตำบล สำหรับรวบรวมเสบียงสัตว์ไว้ในพื้นที่ สามารถนำมาแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลกกสะทอนและให้คำแนะนำการบริหารจัดการ คลังเสบียงสัตว์ แก่สมาชิกกลุ่มฯ ณ บ้านน้ำหมัน หมู่ที่ 1 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย