วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนางสาวปรียาภัทร เชื้อชาติ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2565 โดยมีประเด็นในการประชุมฯ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัดเลย ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการจัดชุดหน่วยเฉพาะกิจ โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบและพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการเตรียมการป้องกัน การดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งสำรวจและประเมินความเสียหายเบื้องต้น ตลอดจน ความช่วยเหลือด้านการเกษตร โดยมีนายวิโรจน์ ทรงรัตนา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย